شیراز

برند شیراز برخواسته از مفاهیم در هم تنیده در جای جای این کهن شهر است. مفاهیمی از دل حرف های بزرگان ادب این سرزمین و هنر هنرمندان بی بدیلی که به هر سوی این شهر بنگری ردی از خود به نیکی برجای گذاشته اند...

از این رو خواسته ایم تجربه ای طراحی کنیم که همه چیزش از جان و دل باشد. لمسش ، طعمش ، ساختارش، که حرفی داشته باشد...

هویتی اصیل و لذتی آمیخته با معنا

خواسته ایم تجربه ای بسازیم که احساسش کنی!